O školi

Srednja pomorska škola je stručna škola, najstarija državna škola u Crnoj Gori koja školuje buduće mlade pomorce - oficire koji će svoj hljeb zarađaviti ploveći morima. Teško, sa puno znoja, ali pošteno i slatko! Ono što našu školu razlikuje od većine drugih jeste... BUDUĆNOST. Učenici koji završe školu, a pri tom žele da se zaposle u struci, vrata svih brodarskih kompanija na svijetu su im otvorena, bez obzira na državu, kontinent, trenutnu političku situaciju... To znači da je naša Diploma priznata svuda u svijetu i da nju ne treba nostrifikovati. E, baš iz tog razloga nastavnici u našoj školi "drže" visoke kriterijume, priča se da je školu teško završiti, "pada se", ponavlja... ali sve to, na kraju, daje dobar rezultat - VJEŠTOG KADETA, BUDUĆEG USPJEŠNOG POMORSKOG OFICIRA.

U školi postoje tri odsjeka:

1. BRODOMAŠINSTVO

2. NAUTIKA

3. ŠPEDICIJA I CARINA

 

Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - BRODOMAŠINSTVO

-  Sticanje znanja o različitim vrstama brodskih pogona;

-  Sticanje znanja i ovladavanje vještinama rukovanja i održavanja brodskog mašinskog kompleksa;

-  Sticanje znanja o materijalima, sklopovima, mašinama i uređajima na brodu;

-  Sticanje znanja o proizvodnji na brodu;

-  Ovladavanje vještinama u radu alatima, materijalima, komponentama, istrumentima, mašinama i uređajima;

-  Ovladavanje vještinama za preventivno i plansko održavanje brodskih mašina i uređaja;

-  Osposobljavanje za stražu u mašinskom kompleksu;

-  Osposobljavanje za vođenje brodske administracije;

-  Osposobljavanje za primjenu mjera zaštite na radu;

-  Razvijanje ekološke svijesti i osposobljavanje za primjenu mjera zaštite okoline;

-  Ovladavanje vještinama upotrebe protivpožarnih sredstava;

-  Ovladavanje vještinama upotrebe sredstava za spašavanje;

-  Ovladavanje komunikacijom i upotrebom stručne terminologije na engleskom jeziku;

-  Sticanje znanja o medicinskoj brizi o ljudima na brodu i ovladavanje vještinama pružanja prve pomoći;

-  Sticanje znanja i ovladavanje primjenom informatičkih tehnologija u radu;

-  Razvijanje sposobnosti za nenasilnu komunikaciju i tolerantan odnos prema drugima;

-  Razvijanje radnih navika i odgovornosti prema radnim zadacima.

 

 

Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - NAUTIKA

-  Sticanje znanja i ovladavanje vještinama neophodnim za poslove i zadatke navigacije;

-  Ovladavanje vještinama rukovanja navigacionim instrumentima i pomagalima;

-  Sticanje znanja i ovladavanje vještinama u poslovima ukrcaja, slaganja i iskrcaja tereta i putnika;

-  Osposobljavanje za stražu tokom plovidbe;

-  Sticanje znanja i ovladavanje vještinama rukovanja brodskim sistemima komunikacije;

-  Sticanje znanja i ovladavanje vještinama za manevar broda prema pravilima za izbjegavanje sudara;

-  Sticanje znanja iz oblasti pomorskog prava;

-  Sticanje znanja o uticaju hidrometeoroloških pojava na sigurnost plovidbe;

-  Ovladavanje mornarskim vještinama;

-  Ovladavanje vještinama upotrebe protivpožarnih sredstava;

-  Ovladavanje vještinama upotrebe sredstava za spašavanje;

-  Razvijanje svijesti o značaju zaštite ljudi i okoline;

-  Osposobljavanje za primjenu mjera zaštite na brodu;

-  Sticanje znanja o medicinskoj brizi o ljudima na brodu i ovladavanje vještinama pružanja prve pomoći;

-  Ovladavanje komunikacijom i upotrebom stručne terminologije na engleskom jeziku;

-  Osposobljavanje za vođenje brodske administracije;

-  Sticanje znanja i ovladavanje primjenom informatičkih tehnologija u radu;

-  Razvijanje sposobnosti za nenasilnu komunikaciju i tolerantan odnos prema drugima;

-  Razvijanje radnih navika i odgovornosti prema radnim zadacima.